cell injury: causes, types, degenetarion, necrosis, apoptosis.